Hariduskorralduslikud muudatused alates 01.09.2017

Maavalitsused

Kohalikud omavalitsused

Õppeasutused 

9.08.2017 nr 9.5-1/17/3213 
Ringkiri muudatustest hariduskorralduses 
Uuest õppeaastast jõustuvad õigusaktides mitmed muudatused, mis on seotud maavalitsuste tegevuse lõpetamisega. Riigi Teatajast on kättesaadavad seaduste uued redaktsioonid, mis jõustuvad alates 01.09.2017:  koolieelse lasteasutuse seadus (KELS):  https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017037;   põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS): https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017040;   kutseõppeasutuse seadus (KutÕS):  https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017038;   huvikooli seadus (HuviKS):  https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017036. Alates 01.01.2018 muutub noorsootöö seadus (NTS): https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017039.  
 
1. Järelevalve eesmärk ja teostamine Täpsustatud on järelevalve eesmärki. PGSi § 84 lg 1 sätestab, et haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.  Sarnane regulatsioon kehtib koolieelsetes lasteasutustes ja kutseõppeasutustes. Muudatustega antakse koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja huvikoolides  järelevalvepädevus ainult Haridus- ja Teadusministeeriumile.  
 
2. Õppeasutuste ja pidajate nõustamise ning järelevalve korraldus Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asuvad neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.  Piirkondade ekspertide kontaktandmed alates 01.09.2017: 
2 (4) 
1) Ida piirkond (Jõhvi) Ida-Virumaa: Anastassia Vrabi, Anastassia.Vrabi@hm.ee  Lääne-Virumaa: Marianne Kivimurd-Tarelkina, Marianne.Kivimurd-Tarelkina@hm.ee 2) Lääne piirkond (Pärnu) Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pille Vaiksaar, Pille.Vaiksaar@hm.ee  3) Põhja piirkond (Tallinn) Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa:  Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee  4) Lõuna piirkond (Tartu)  Tartu-, Jõgevamaa: Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee  Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee  Piirkondade jaotustes võib edaspidiselt tulla muudatusi, seega palume jälgida teavet veebilehelt https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve.  Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee;  735 0109.  Järelevalve ülesandeks on tagada hariduspoliitikas vastu võetud otsuste elluviimine: järelevalve saab otseselt kujundada hariduspoliitikat nii kohalikul kui riiklikul tasandil, kuna järelevalve saab vaatlusprotsesside kaudu juhtida tähelepanu nendele valdkondadele, mida oleks vaja parandada. Viiakse läbi koolitus- ja tegevuslubadega seotud järelevalvet ning järelevalvet üksikküsimustes. Suund on riskipõhisele järelevalvele, mille eesmärk on vähendada ja ennetada erineva tõsidusastmega riskide teket.  Vajadusel võidakse kontrollida õppeasutuste ja pidajate tegevust ka kindlal teemal. Järelevalves tehtud ettekirjutuste täitmise kohta tuleb õppeasutustel alates 01.09.2017 saata teavitus koos ettekirjutuse täitmist tõendava dokumentatsiooniga digitaalselt allkirjastatult Haridus- ja Teadusministeeriumisse aadressile hm@hm.ee. Maavalitsustesse esitatud pöördumised, mille menetlus on seisuga 01.09.2017 pooleli, edastatakse lahendamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumisse aadressile Hille.Voolaid@hm.ee. Kehtetuks tunnistatakse määrus, millega olid kehtestatud kvalifikatsiooninõuded järelevalve läbiviijatele ning uuest õppeaastast ei kehtestata temaatilise järelevalve määrust. 
 
3. Nõustamiskomisjon PGSi § 50 lg 2 sätestab, et nõustamiskomisjonis on vähemalt viis liiget. Nõustamiskomisjoni peavad kuuluma eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või linnavalitsuse esindaja.  PGSi uue redaktsiooni § 50 lg 2 sätestab, et nõustamiskomisjoni peavad kuuluma vähemalt eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog ja sotsiaaltöötaja. Vajaduse korral võib nõustamiskomisjon oma töösse kaasata ka muid eksperte. Nõustamiskomisjoni töökorra kehtestab komisjoni moodustaja. Muudatuse kohaselt ei kuulu komisjoni koosseisu maa- või linnavalitsuse esindaja. Muudatus jõustub 01.09.2017. Muudatuse komisjoni koosseisus teeb SA Innove.  Lisainfo: Ave Szymanel, Ave.Szymanel@innove.ee; 735 0696 
 
4. Riiklikult toetatavate kohtadega õpilaskodud PGSi kehtiva redaktsiooni § 39 lg 6 ja 7 sätestavad, et kooli pidaja taotlusel ning kooli asukohajärgse maavanemaga kooskõlastatult määrab valdkonna eest vastutav minister maakonnas munitsipaal- või erakooli, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus luuakse riiklikult toetatavad kohad nende perede põhiharidust omandavatele lastele, kellel on raskusi toimetulekuga ning riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arvu nendes koolides. Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale 
3 (4) 
õpilase vastuvõtmise aluseks on elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlus, õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolek ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolek. PGSi uue redaktsiooni § 39 lg 6 ja 7 sätestavad, et kooli pidaja taotlusel määrab valdkonna eest vastutav minister maakonnas munitsipaal- või erakooli, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus luuakse riiklikult toetatavad kohad nende perede põhiharidust omandavatele lastele, kellel on raskusi toimetulekuga ning riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arvu nendes koolides. Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise aluseks on elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlus ja õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolek. Muudatuse kohaselt ei ole maavanemal enam õpilaskoduga seonduvaid ülesandeid. Muudatus jõustub 01.09.2017.  Täiendavalt kehtestatakse määrus „Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord”, mille kohaselt hakkab alates 01.09.2017 õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlusi kooskõlastama Haridus- ja Teadusministeerium. Täpsem info selle kohta edastatakse täiendavalt.  Lisainfo: Tiiu Rahuoja, Tiiu.Rahuoja@hm.ee; 735 0296 
 
5. Lõpudokumentide plankide ja medalite haldamisega seotud muudatused 1. septembriks 2017 annavad maavalitsused ja linnavalitsused üldhariduse plankidega seotud tegevused üle SA-le Innove. Sellest tulenevalt tellib õppeasutus uuest õppeaastast lõpudokumentide plangid ja medalid otse Innovest. Eelmise õppeaasta plankide kasutamise aruanded esitatakse ära enne 1. septembrit ning kasutamata plangid ja medalid jäävad koolidesse. Muutub Vabariigi Valitsuse 03.07.2014 määrus nr 107 „Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord“. Küsimuste korral palume pöörduda SA Innove kontaktisiku poole: Maarja-Liisa Kütt, MaarjaLiisa.Kytt@innove.ee; 735 0525 
 
6. Tasemetööd, uuringud, eksamid Rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevusi korraldab SA Innove. SA Innove teeb uuringute, riiklike tasemetööde ja eksamite läbiviimisel eraldi kokkulepete alusel koostööd koolide, omavalitsuste ja omavalitsuste liitudega. Lisainfo: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; 735 0620 (rahvusvahelised haridusuuringud) Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; 735 0560 (riiklikud tasemetööd ja eksamid) 
 
7. Haridusüritused Kohalike omavalitsuste liitude ülesandeks on maakondlike traditsiooniliste haridusürituste korraldamise ja erinevate piirkondlike haridusalaste võrgustike töö toetamisega seotud tegevused, nt piirkondlike olümpiaadide korraldamise ja aineühenduste töö koordineerimise toetamine; piirkonna parimate õpilaste ja õpetajate tunnustamine. 2014. aastast on Haridus- ja Teadusministeerium toetanud lepingute alusel omavalitsuste liitude ja suuremate linnade (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva) kaudu piirkondlike õpilastele ja õpetajatele suunatud ürituste ja võrgustikutöö korraldamist ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitust. Lisainfo: Signe Granström, Signe.Grandstrom@hm.ee; 735 0231 
 
Haridus- ja Teadusministeerium korraldab ja koordineerib haridusvaldkonnaga seotud tegevusi, et maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seotud muudatused saaksid ellu viidud 
4 (4) 
sujuvalt ning tasakaalukalt. Muudatustega seonduvate täiendavate küsimustega palume võtta ühendust välishindamisosakonna juhataja (Kristin Hollo, Kristin.Hollo@hm.ee;  (735 0206) või asejuhatajaga (Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; 735 0109). 
 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) Mailis Reps minister 
 
  
Hille Voolaid 735 0109 Hille.Voolaid@hm.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo