HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT kuulutab välja konkursi andmekaitsespetsialisti tööle võtmiseks

Andmekaitsespetsialisti töökoha eesmärk on osutada andmekaitsespetsialisti teenust vastavalt andmekaitse üldmääruses sätestatule Harjumaa viiele kohalikule omavalitsusüksusele (Anija, Jõelähtme, Kose, Raasiku ja Viimsi vallale), edaspidi nimetatud Omavalitsused, samuti korraldada Omavalitsuste struktuuriüksustes, ametiasutustes ning hallatavates asutustes isikuandmete töötlejale seaduse ja teiste õigusaktide alusel pandud ülesannete ja nõuete täitmist, samuti nõustada ja koolitada nende omavalitsuste ametnikke ja töötajaid ülesannete ja nõuete täitmisel.

Tööülesanneteks on:

• Omavalitsuste struktuuriüksustes, ametiasutustes ning hallatavates asutustes isikuandmete töötlemise õiguspärasuse hindamine;
• andmetöötluse registri loomine ja pidamine;
• regulatsioonide loomine isikuandmete õiguspärase töötlemise tagamiseks;
• ettepanekute tegemine Omavalitsustele töökorralduslikeks, arenduslikeks jms muudatusteks, mida võib nõuda isikuandmete kaitse eest vastutava isiku ülesannete täitmine;
• kontaktisikuks olemine Andmekaitse Inspektsiooniga;
• isikuandmete töötlemise ja ISKE nõuetega seotud koolituste organiseerimine ja läbiviimine Omavalitsustes;
• isikuandmete kaitse valdkonnas koostöös Omavalitsustega puuduste väljatoomine ning nende kõrvaldamiseks ettepanekute tegemine;
• muude isikuandmete töötlemisnõuete ning andmete töötlemise turvameetmete järgimine ning nõuetele vastavuse tagamine;
• infosüsteemi turvameetmete süsteemi ISKE rakendamise korraldamine Omavalitsustes;
• nõustamine omavalitsuste tööplaanide koostamisel;
• isikuandmete kaitse alaste tööprotsesside ja valdkondliku õigusloome korraldusettepanekute tegemine.

Tule meile tööle, kui Sul on:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovituslikult õigusteaduses või infotehnoloogias);
• teadmised infoturbe meetoditest ja raamistikest, sh Infosüsteemide turvameetmete süsteemist ISKE;
• väga head teadmised isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse rakendamisest avalikus teenistuses;
• väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendus- ning argumenteerimisoskus;
• väga hea analüüsioskus, otsustus- ja vastutusvõime, võimekus luua ja hoida professionaalseid koostöösuhteid ning püsida tasakaalukana pingelistes olukordades;
• töötahe, kohusetundlikkus, meeskonnatööoskus ja usaldusväärsus;
• vähemalt 3-aastane eelnev töökogemus;
• eesti keele oskus vähemalt tasemel C1;

Pakume Sulle:

• huvitavat, vastutusrikast ja mitmekesist tööd
• erialast täiendkoolitust
• toredat kollektiivi ja kaasaegseid töötingimusi

Konkursil osalemiseks esita hiljemalt 2. detsembriks 2019 e-posti aadressile cv@hol.ee järgmised dokumendid:

• elulookirjeldus (CV)
• motivatsioonikiri ja palgasoov
• haridust tõendava dokumendi koopia
• muud asjakohased dokumendid kandidaadi äranägemisel

Tööle asumise aeg: hiljemalt jaanuar 2020
Töö tegemise koht: Harju maakond

Lisainformatsioon tel 615 0352 või e-posti aadressil info@hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/kultuuriinfo-344
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/