Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine

Augustis pandi algus Keila valla poolt esitatud arendus ja koolitusprojektile „Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine”. Selle käigus hakkavad kaheksa Lääne-Harju omavalitsust - Keila, Saue ja Paldiski linnad, Harku, Saue, Keila, Padise ja Kernu vallad - omavahelist koostööd tihendama. Projektis osaleb partneri ja projektijuhina Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Konkursi alusel sai projekti tegevuste läbiviijaks konsultatsioonifirma Cumulus Consulting OÜ.

 Projekti üldine eesmärk on Lääne-Harju piirkonna tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise projekti osaliste omavalitsuste tegevuses. See eesmärk kavatsetakse saavutada aktiivselt haaratud inimeste omavalitsuse piire ületavat halduse ning halduskoostöö arusaamade ühtlustamise, volikogude ja komisjonide liikmete ning ametnike ja spetsialistide omavahelise dialoogi ja koostöövõimekuse suurendamise ning analüüsil põhineva Lääne-Harjumaa ühisteenuste pakkumise ja/või –tegevuste koordineerimise ja haldusvõimekuse tõstmise halduskoostöö rakenduskava väljatöötamise kaudu. Kaudselt saavad projektist kasu kogu projektiga haaratud linnade ja valdade elanikkond (ca 54 tuhat), kes efektiivsema koostöö tulemusena hakkavad saama kvaliteetsemaid (sh kättesaadavamaid) avalikke teenuseid.

 Projekti käigus esmalt analüüsitakse, millistes valdkondades oleks koostöö kõige vajalikum ja otstarbekam, et üheskoos kvaliteetsemaid avalikke teenuseid osutada. Analüüsitakse

  • rahvastikku ja asustust (sh. omavalitsuste teenuste (potentsiaalse) tarbijaskonna, tulubaasi muutusi, avaliku teenuse tarbijaskonna paiknemist ja muutusi selle kättesaadavuses jma),  
  • majandust (sh. omavalitsuste piiride kooskõla majandus ja tööjõuareaaliga, asutuste ja ühingute osa tööhõives, muutusi piirkondlikkus tööhõives, omavalitsuste osalust ettevõtluse tugi- ja arendusstruktuurides, sotsiaalse kaitse ülesannete lisandumist ja ümberjaotumist, elanike tulude taseme erinevuste mõju kohalikule eelarvele jms),
  • kohaliku omavalitsuse juhtimist (sh. juhtimisstruktuuride sarnasusi ja erinevusi ning sellest tulenevad muutmisvajadusi võimalikul ühinemisel; asutuste ja ettevõtete võrgu optimeerimise võimalusi; ametnikkondade koosseisude vastavust hea kohaliku omavalitsemise vajadustele ning ühinemisel tekkivaid võimalusi ametnikkonna tugevdamiseks ja optimeerimiseks, muutustega kaasnevaid kulusid ja tulusid.
  • Kohaliku omavalitsuse finantseerimine sh. KOV’ide tulubaasi erinevused ning ühinemise mõju tasandusfondi laekumistele; omavaheliste arvlemiste saldo; erinevused kulude struktuuris ning vajalike vahendite maht kulude taseme ühtlustamiseks; laenukoormuse ja varade väärtuse erinevused; struktuurifondide kaasfinantseerimise võime muutumine.
  • Kohalikud avalikud teenused sh. KOV’ide erinevused teenuste osutamise organisatsioonis ning ühinemisega kaasnevad võimalused ja vajadused muutusteks; otsuseid nõudvad erinevused kehtivates regulatsioonides ning nende mõju kohalikule eelarvele; teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse ühtlustamiseks vajalike lisaressursside maht; olulisemad investeeringuvajadused; ühinemiste kooskõla elanike ootustega.

 Seejärel koostatakse ühiste arutelude ja koolituste käigus konsultantide abiga välja halduskoostöö rakenduskava, mille järgi saab edaspidi reaalseid koostööalgatusi – näiteks koostööprojekte, ühisametnikke- või ettevõtteid või lausa ühinemisi – ellu viia. Rakenduskava peab määratlema piirkonna omavalitsuste koostöö alused ja tegevused olulisemate koostöö valdkondade sotsiaalmajandusliku kasu ja riskanalüüsi analüüsi alusel, sisaldama koostöö korraldamise soovitusi ja mudeleid ning nende alternatiive, kirjeldama teavituse põhimõtted ja rakendussätted. Koostöövõimaluste otstarbekust hinnatakse ühisametnike rakendamise, ühisasutuste ja ettevõtete loomise, lepingulise koostöö ja omavalitsuse üksuste ühinemise aspektidest.

 Koolitus-seminaride fookus on suunatud halduskoostöö rakendamisele, muudatuste juhtimisele, meeskonnatöö arendamisele, kaasamisele ning ühiste teenuste/tegevuste rakendamisele tulevikus. Selleks korraldatakse volikogude komisjonide liikmetele ja vastavatele omavalitsuste spetsialistidele 5 valdkondlikku (eelarve ja revisjon; majandus, kommunaal ja keskkond; kultuur, haridus, noorsootöö ja sport; sotsiaalia ja tervishoid; arengu kavandamine ja järelevalve) seminari-koolitust ja omavalitsuste juhtidele üks üldhariv koolitus-arutelu muudatuste olemusest ja juhtimisest. Volikogude üldkoosseisude pädevuse tõstmiseks korraldatakse neile kahepäevane koolitus volikogu tööst (sh. käsitletakse arengukava ja eelarve menetlemise teemasid ja arutatakse võimalike ühisteenuseid ja koostöövorme)

Projekti lõpus aset leidval arengufoorumil maikuus 2013 saavad koostöö teemal kaasa mõelda ja rääkida kõik asjast huvitatud isikud ja organisatsioonid. Arengufoorumi arutelude tulemused on aluseks rakenduskava lõplikule väljatöötamisele ning ühtlasi selle rakendamise edukuse esmaseks indikaatoriks. Arengufoorumi fookus on suunatud rakenduskava ja selle elluviimise võimaluste laiale avalikkusele tutvustamisele.

 Projektitegevustega jõutakse lõpule hiljemalt septembris.

 Projekti paneb aluse Lääne-Harjumaa kohalike omavalitsuste efektiivsemale koostööle.  Seejuures on projektis osalevate omavalitsuste võtmetöötajad ja volikogude tuumikud omandanud parema koostöövõimaluste ülevaate ning arenguid kavandades arvestavad naaberomavalitsustega, töötajate ja volikogude liikmete ning allasutuste juhtide koostöövõimekus on suurenenud ning neil on piirkondlik arusaam regionaalhaldusest ja koostöövõimalustest, ette on valmistatud Lääne-Harjumaa ühine piirkondlik rakenduskava ühisteenuste ja nende käivitamise algatamiseks ja elluviimiseks, sidusgruppid on Projekti tulemustest informeeritud ning koostöö sisu ja -vormid on eeskujuks ka teiste omavalitsuste koostöö kavandamisel.

 Projekti eelarve on üle 27 000 eurot, millest lõviosa katab meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ raames Euroopa Sotsiaalfond. Projekti osaliste omafinantseering on veidi üle 4000 euro.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste
Liidu büroo asub:

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
Faks: 615 0351
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199
km reg nr EE101356705

vaata asukohakaarti siit

https://digimaa.ee/
http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo