Tallinna ringraudtee

Tallinna ringraudtee rajamise võimalust on taristut puudutavates arengudokumentides, planeeringutes ja huvitatud isikute ettepanekutes käsitletud üle kahe aastakümne. Arutelud ja asjaosaliste koostöö on praeguseks jõudnud etappi, kus võivad avaneda reaalsed võimalused alustada lähiajal raudtee tulevase rajamise võimalust tagava riigi eriplaneeringu (REP) koostamist.


Tallinna ringraudteega kaasnevad võimalused:

Võimaldab viia Tallinnast välja Paldiski suunalise kaubarongiliikluse ning annab perspektiivis võimaluse võtta tänased Ülemiste ja Kopli kaubajaamade alad kasutusele uutes funktsioonides. Need kaubajaamad ei sobi enam Tallinna kesklinnapiirkonda ega Ülemistele.

Kaubarongliikluse väljaviimine tulevasest rahvusvahelisest Rail Balticu reisiterminalist, millest kujuneb ühtlasi Eesti värav ja Ülemiste piirkonnast on kujunemas pealinna oluline äri- ja elupiirkond.

Ringraudtee perspektiiv annab kindlustunde Paldiski sadamate operaatoritele ja teistele ettevõtjatele tegevuste laiendamiseks ja uute investeeringute tegemiseks, kuna idasuunaline kaubarongiliiklus läbi Tallinna ei ole jätkusuutlik.

Regionaalrongiliikluse perspektiiv suunal Ülemiste-Paldiski/Turba (Haapsalu)-Ülemiste, mis võimaldab igapäevast kiiret, mugavat ja keskkonnasäästliku töörännet ning parandab ühtlasi Tallinna lennujaama, Rail Baltic Ülemiste reisiterminali ning muude teenuste ja töökohtade kättesaadavust ühistranspordiga.


Tallinna ringraudtee vajadust on käsitletud:

Harju maakonnaplaneeringus, mis oli kehtestatud Harju maavanema poolt 19.04.1999 (kehtis kuni 09.04.2019).

Tallinna strateegia «Tallinn 2025», kinnitatud volikogu poolt 10.06.2004.

Tallinna strateegia «Tallinn 2030», kinnitatud volikogu poolt 04.11.2010.

Üleriigilises planeeringus 2030+, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt 30.08.2012.

Harju maakonnaplaneeringus 2030+, mis on kehtestatud riigihalduse ministri poolt 09.04.2018.

Harju maakonna arengustrateegias 2035+, mis jõustus vastavalt KOKS § 374 lõike 6 kohaselt 21.02.2019, mis tähendas strateegia heakskiitmist kohalike omavalitsuste volikogude poolt.

Ümbersõiduraudtee on ära markeeritud ka Vabariigi Valitsuse poolt 21.02.2019 kinnitatud „Avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunavas tegevuskavas aastateks 2019–2024“.

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 eelnõu käsitleb Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu vajadust (avalikustatud 23.09.2020).


Tallinna ringraudtee

Ringraudtee hetkeseis 12.10.21
Ringraudtee hetkeseis 16.06.21
Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu algatamise taotlus (HOL, eelnõu)
Üleriigiline Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 (MKM, eelnõu 23.09.2020)
Harjumaa 2050 - süsinikneutraalne transport ja keskkonnasäästlik taristu
2017.06.13 Tallinna LV kiri MKM-le (käsitleb ka Tallinna ringraudtee vajadust)
2017.10.24 ettevõtjate kiri MKM-le (käsitleb ka Tallinna ringraudtee vajadust)
2018.08.14 - HOLi Tallinna ringraudtee teemaline kiri MKM-le
2019.08.13 ettekanne - Tallinna ringraudtee koosolek Lääne-Harju Vallavalitsuses
2019.09.13 HOLi, omavalitsuste ja ettevõtjate ühispöördumine ringraudtee toetuseks
2019.08.19 MKMi suunis arvestada RB projekteerimisel ringraudtee vajadusega
2019.11.06 HOLi Tallinna ringraudtee teemaline kiri MKM-le
2020.05.20 Maakondade ühispöördumine riigisisese raudteevõrgu rekonstrueerimise ja kiire reisirongiliikluse arendamise toetuseks
2020.09.15 protokoll - Tallinna ringraudtee koosolek MKMi ja RaMi esindajatega
2020.09.24 ettekanne - Tallinna ringraudtee koosolek HOL-is (Joel Jesse)
2020.09.24 ettekanne - Tallinna ringraudtee koosolek HOL-is (Sorainen)
2020.09.24 protokoll - Tallinna ringraudtee koosolek HOL-is
2020.10.13 HOLi ettepanekud partneritele Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise kaasrahastamiseks
2020.11.24 ettekanne - Tallinna ringraudtee (Keila linnavolikogus)
2021.01.26 HOLi kiri Rahandusministeeriumile - ettepanek kaasrahastada Tallinna ringraudtee REPi riigieelarvest
2021.01.27 protokoll - Tallinna ringraudtee REPi teemaline koosolek Rahandusministeeriumis

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju