Harjumaa Omavalitsuste Liit kuulutas välja Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi riigihankele ning kutsub esitama pakkumusi

Foto: illustreeriv pilt „Omavalitsuste arv maakondades peale haldusterritoriaalset reformi“

Süsteemset lähenemist ja kõigi huvigruppide kaasamist eeldav hange on leitav Riigihangete Registris, pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. aprill 2019.

Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi projekt viiakse läbi koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Järvamaa Omavalitsuste Liidu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, SA Võrumaa Arenduskeskuse ja SA Valgamaa Arenguagentuuriga „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse meetmest“ kaasrahastatud projekti „Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“ raames. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Tellitava töö eeldatav kogumaksumus on 47 000 eurot koos käibemaksuga.

Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi eesmärgiks on leida sobivaimad regionaalse tasandi jaotuse ning selle juhtimis- ning toimemudeli alternatiivid regionaaltasandi ülesannete täitmiseks. Hangitava töö ülesandeks on analüüsida erinevaid regionaaltasandi arengu alternatiive nii sotsiaalmajanduslikust kui ka rakendamise aspektist ning teha ettepanekuid sobivaima juhtimis-ja toimemudeli valikuks.

Kohalike omavalitsuste haldusreformi tulemusel jäi 213 omavalitsuse asemel alles 79. Enne 2018. aastat oli 15 maavalitsust ja 15 omavalitsuste liitu, mis viimased kakskümmend viis aastat regionaalarengu, ruumilise planeerimise ja teiste funktsioonide osas nii koostööd tegid kui ka konkureerisid. Õhus on olnud küsimused, millist rolli täidavad või suudavad täita omavalitsuste liidud, mis täna on sisuliselt mittetulundusorganisatsioonid. Maavalitsused on praeguseks oma uksed sulgenud ning seda on teinud ka osad omavalitsuste liidud. Mõnedes maakondades on liitude asemele moodustatud uued sihtasutused, kuna mittetulundusühingu vormi puhul ei ole võimalik mõningaid maakondlikke funktsioone koondada (nt maakondlikud arenduskeskused) või on ühiseks täitmiseks võetud ülesanded delegeeritud.

Analüüsi tulemusena ootame, et kaardistataks haldusreformijärgne maakondlike arendusorganisatsioonide hetkeolukord ja arenguplaanid, analüüsitaks läbi erinevad võimalused regionaaltasandi arenguks, toodaks välja erinevate lahenduste mõjud, tehtaks soovitused regionaaltasandi arendustegevusse panustavate organisatsioonide rollide ja ülesannete jaotuseks, pakutaks välja sobivaimad alternatiivid regionaalse tasandi jaotuse ning erinevate riigi tasandi organisatsioonide regionaalse jaotuse ühtlustamise osas ning valitaks välja üks või mitu regionaalse tasandi arengu eest vastutava organisatsiooni juhtimis- ja toimemudelit koos valiku põhjendustega. Ootame, et oleks analüüsitud regionaalse tasandi arendustegevuste eest vastutavate organisatsioonide ülesandeid ja rolle, leitud sobivaimad alternatiivid regionaalse tasandi jaotuseks ja juhtimiseks ning tehtud ettepanekud ülesannete ümberjaotamiseks regionaalsele tasandile.

Analüüsi tulemusena soovime leida sobivaima variandi regionaalse tasandi juhtimis- ja toimemudelist, mis soodustaks kohalike omavalitsuste ja/või regioonide tugevdamist; riigi vahendite võimalikult mõjusat ja tulemuslikku kasutamist arvestades piirkondlikke eripärasid ja vajadusi ning optimeerides halduskulusid; regionaaltasandi toimimise lihtsustamist ja läbipaistvamaks muutmist ning riigi arengut ja elanike rahulolu.

Link riigihankele - https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1555769/general-info


Lisainfo:
Harjumaa Omavalitsuste Liit

Joel Jesse
hankekomisjoni esimees
mobiil 505 8978
e-post joel.jesse@hol.ee

Tiina Beldsinsky
riigihanke eest vastutav isik
mobiil 539 13295
e-post tiina.beldsinsky@hol.ee

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/