Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)


NB!
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor avatakse 1. aprillil 2021. Taotlused esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee  KOP taotlusvormid avanevad alates 01.04.2021. 

Infopäev taotlejatele toimub veebis. Programmis tuleb mitmeid muudatusi ja uus määrus. Täpsem info ja tähtajad täiendamisel.


Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:


Meede 1 - kogukonna areng
, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.


Toetuse taotlejaks
saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus.

• Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.
• Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi.
• Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.


Maksimaalne toetussumma meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja meetme 2 projekti kohta 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.


Avalikkuse teavitamine toetuse kasutamisest

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, trükistel, infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, veebilehtedel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest". Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KOP toetusega.
NB! Programmil puudub logo, kasutada tuleb ainult sõnalist viidet!


Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (terviktekst, hetkel kehtiv)

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse muudatus (15.07.2020)

Hindamiskriteeriumid

Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend


Maakondliku hindamiskomisjoni koosseis:

Esimees:

Maie Liblik

Harjumaa Omavalitsuste Liidu siseturvalisuse nõunik

Liikmed:

Anne Lindma

programmi ekspert

 

Anneli Kana

Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

 

Heino Alaniit

Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

 

Ülle Mitt

MTÜ Ühendus Loov Nõmme juhatuse liige

2020 sügisvoorus rahuldatud taolused (HOL juhatuse 27.11.2020 otsus nr 27)

2020 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.05.2020 otsus nr 13)

2019 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.11.2019 otsus nr 33)

2019 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.05.2019 otsus nr 12)

2018 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 26.11.2018 otsus nr 30)

2018 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 21.06.2018 otsus nr 18)

LisainfoMaret Välja, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

http://www.hol.ee/see-ju-harju-harjumaa-turismi-logo
https://www.facebook.com/Harjumaa-Omavalitsuste-Liit-804690016376103/