Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi 2024 kevadvoor on suletud, järgmine taotlusvoor on sügisel.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:


Meede "Kogukonna areng"
, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.
Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.


Toetuse taotlejaks
saavad olla programmi määruse nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille liiikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ja mille asutajatest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
• Tallinna linna puhul saavad taotlejaks olla ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevad ühendused;
• koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
• küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas

Programmi tingimused on kirjeldatud riigihalduse ministri 20.03.2021 määruses nr 10 

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

NB! Rahuldatud taotluste nimekiri avalikustatakse HOLi veebilehel.
Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotlejale e-toetuse
keskkonna kaudu.

AVALIKKUSE TEAVITAMISE KOHUSTUS
Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitama kas oma veebilehel, mõnes avalikus sotsiaalmeedia kanalis või kohalikus ajalehes. Lisaks tuleb projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel sh digitaalsetel, dokumentidel, veebilehtedel, renoveeritud või korrastatud objektidel või muudel juhtudel sobivasse kohta paigutada viide „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist" (määruse § 23 lg 2 p 13). Ürituste puhul peab selgelt esile tulema ürituse seos KOP toetusega. NB! Kohaliku omaalgatuse programmil on uus logo, mille kasutamine on hetkel lisavõimalus. Kasutada tuleb ennekõike määruses toodud lauset! Täpsem info on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.Maakondliku hindamiskomisjoni koosseis:

Kaido Taberland - Harjumaa Omavalitsuste Liidu siseturvalisuse nõunik (esimees)
Anne Lindma - programmi ekspert
Anneli Kana - Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
Olvia Laur - Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
Ülle Mitt - MTÜ Ühendus Loov Nõmme juhatuse liige

2024 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 28.05.2024 otsus nr 15)

2023 sügisvoorus rahuldatud taotlused
(HOL juhatuse 13.12.2023 otsus nr 35)

2023 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 14.06.2023 otsus nr 19)

2022 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 25.11.2022 otsus nr 46)

2022 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 08.06.2022 otsus nr 19)

2021 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 24.11.2021 otsus nr 55)

2021 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 06.07.2021 otsus nr 33)

2020 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.11.2020 otsus nr 27)

2020 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.05.2020 otsus nr 13)

2019 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.11.2019 otsus nr 33)

2019 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 27.05.2019 otsus nr 12)

2018 sügisvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 26.11.2018 otsus nr 30)

2018 kevadvoorus rahuldatud taotlused (HOL juhatuse 21.06.2018 otsus nr 18)

LisainfoMaret Välja, telefon 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee 

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju