Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022.

 

Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 30.11.2022 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.

 

KOKS  § 373 lõike 1 kohaselt on maakonna arengustrateegia aluseks maakonna tasakaalustatud arengu kavandamisel ja suunamisel. Maakonna arengustrateegia koostamine on omavalitsuste ühine ülesanne, mida KOKS § 374 lõike 3  alusel täidab HOL vastavalt HOL volikogu 27.09.2017 otsusele nr 11.

 

Harju maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorisondini 2040+, et anda ühine suund edaspidistele tegevustele.

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ koostamisel on võetud aluseks kohtumised kõigi omavalitsustega, töörühmade aruteludes väljatoodu ja arutelud HOL arengukomisjonis. Samuti on arvestatud Harju maakonna kehtiva maakonnaplaneeringuga, maakonna kohalike omavalitsuste kehtivate arengukavadega ja riiklike valdkondlike strateegiatega. Nimetatud sisendeid analüüsides on jõutud ühiste lähtekohtadeni, mille alusel on uuendatud maakonna arengustrateegia. Kuna strateegia koostamisel oli eesmärgiks kaasata aruteludesse võimalikult lai huvitatud isikute ring, siis korraldati neli avalikku üritust kuhu olid kutsutud erinevad huvigrupid. Nendeks üritusteks olid strateegia avaseminar (24.03.2022) ja kolm temaatilist töörühma (11.04.2022, 12.04.2022 hommikul ja pärastlõunal), kuhu olid kutsutud kõigi maakonna kohalike omavalitsuste, seotud ministeeriumide ja ametite, naabermaakondade arendusorganisatsioonide, ettevõtjate ning kodanikuühiskonna esindajad. Strateegia uuendamise protsessi on tutvustatud HOL volikogus 16.02.2022, samuti arutatakse strateegia eelnõud HOL volikogu 16.11.2022 koosolekul.

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ on maakondlik kokkulepe eri tasandite institutsioonide vahel, mille sisuks on avalike teenuste parem korraldamine, regionaalse koostöövõimekuse suurendamine ja regionaalsest vajadustest lähtuva arenguvajaduste sisendi andmine riigile. Strateegia ülesehitus lähtub avaliku sektori peamisest ülesandest, milleks on elanikele avalike teenuste korraldamine ja nende kättesaadavuse tagamine.

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ eelnõu on kooskõlas riigihalduse ministri 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78 kehtestatud Harju maakonnaplaneeringuga 2030+.

Kontaktid

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Sirge tn 2, 10618 Tallinn
Tel: 615 0352
E-post: info@hol.ee
reg nr 80195199

vaata asukohakaarti siit

https://visitharju.ee/
https://www.facebook.com/Visitharju